Detecció comportament de risc

MODEL DE DETECCIÓ DE COMPORTAMENT INTENSIU I DE RISC EN EL JOC


D'acord amb el que s'estableix en el Reial decret 176/2023, de 14 de març, pel qual es desenvolupen entorns més segurs de joc, s'estableixen dos models per a la detecció de jugadors amb un comportament problemàtic amb el joc. El primer model, comportament de joc intensiu, el RD estableix els requisits a complir i en el segon model, comportament de risc, ho estableix SELAE.


Participants amb comportament de JOC INTENSIU

Model de detecció:

Es considera participant intensiu, aquell participant que ha incorregut en pèrdues netes setmanals iguals o superiors a 600 euros per al cas de ser major de 25 anys o de 200 euros setmanals si el participant és menor o igual a 25 anys, durant tres setmanes seguides. 

La pèrdua neta setmanal es calcularà partint del saldo inicial que el participant tinga en compte (Lotobolsa) al principi de la setmana que es prenga com a referència, més les càrregues realitzades i els premis obtinguts al llarg de la mateixa, deduïdes les compres d'apostes, les retirades de diners del seu compte i el saldo final en concloure la setmana.

Per a la realització del càlcul de la setmana: la compresa entre les 00.00 hores del dilluns i les 24:00 hores del diumenge.

Limitacions:

Els participants amb comportaments de joc intensiu no podran depositar fons utilitzant targetes de crèdit ni dèbit. Aquesta mesura s'activarà dins de les primeres 72 hores corresponents a la setmana següent a aquella en la qual aquests participants hagen adquirit la condició de participants amb comportaments de joc intensiu.

Pèrdua de la condició de jugador intensiu

Els participants perdran la condició de jugadors amb un comportament de joc intensiu quan hagen passat sis setmanes consecutives sense que, en cap d'elles, s'hagen tornat a superar els nivells de pèrdues setmanals indicats anteriorment.

Comunicacions amb el jugador amb comportament intensiu

Quan un participant siga detectat de comportament de joc intensiu se li notificarà aquest estat i se li inclourà la informació establida en el RD 176/2023.

Així mateix, el participant durant el temps en què reunisca la condició de jugador intensiu, rebrà un resum mensual d'activitat prevista en l'article 18 del RD 176/2023. Rebrà aquest resum d'activitat dins dels primers cinc dies corresponents al mes següent a aquell en el qual el participant haja adquirit la condició comportament. Aquest resum mensual es mantindrà, almenys, fins al mes següent a aquell en què haja deixat de reunir aquesta condició.

Quan el participant perda la condició de participant amb comportament intensiu, rebrà un correu informant-lo i l'eliminació de totes les limitacions esmentades anteriorment.


Participants amb comportament de JOC DE RISC

Model de detecció:

Es considera participant amb comportaments de joc de risc, aquell participant que, havent sigut catalogat d'intensiu, haja incorregut en una pèrdua neta setmanal igual o superior a 600 euros per a majors de 25 anys o de 200 euros per a participants menors o iguals de 25 anys en alguna de les següents 6 setmanes posteriors a la seua catalogació de participant intensiu.

Per a la realització del càlcul de la setmana: la compresa entre les 00.00 hores del dilluns i les 24:00 hores del diumenge.

El càlcul de la pèrdua neta setmanal és el mateix que l'indicat anteriorment per al comportament de joc intensiu.

Limitacions del jugador:

Suspensió de compte

La persona que haja sigut catalogada com a participant amb comportaments de joc de risc se li suspendrà temporalment el compte de joc, això impedirà que puga jugar durant 6 setmanes.

Restriccions a les comunicacions comercials

La persona que haja sigut catalogada com a participant amb comportaments de joc de risc NO rebrà comunicacions comercials per correu electrònic o un altre mitjà de comunicació equivalent, incloent-hi les comunicacions comercials sobre les activitats promocionals.

Limitacions als mitjans de pagament

Les persones participants incurses en comportaments de joc de risc no podran depositar fons per cap dels mitjans de pagament establits.

Pèrdua de la condició de jugador de risc

Els participants perdran la condició de jugadors amb un comportament de joc risc quan hagen transcorregut sis setmanes consecutives sense que, en cap d'elles, s'hagen tornat a sobrepassar els nivells de pèrdues setmanals indicats en l'apartat de "Model de detecció de participants amb un comportament de joc".

Comunicacions amb el jugador amb comportament de risc

Quan un participant siga detectat de comportament de joc de risc se li notificarà per correu d'aquest estat, se li indicarà que se li ha suspés el compte, la qual cosa impedeix participar en les activitats de joc. Així mateix, se li inclourà la informació establida en el RD 176/2023.

a persona catalogada com a incursa en comportaments de risc podrà formular la corresponent queixa o reclamació davant d'aquesta catalogació en els termes previstos en l'apartat 1.c) i 3 de l'article 15 de la Llei 13/2011, de 27 de maig en Contacte - Loterías y Apuestas del Estado (loteriasyapuestas.es)

Quan el participant perda la condició de participant amb comportament risc rebrà un correu informant-lo i l'eliminació de totes les limitacions esmentades anteriorment.