Principis

En totes les seues operacions i activitats, Loterías té un ferm compromís amb el Joc Responsable, partint dels principis següents.

 

 

1.- Incorporar mecanismes per a evitar l'accés indegut al joc per part dels menors.

2.- Fomentar la integritat i la col·laboració en la lluita contra el joc il·legal.

3.- Identificar les millors pràctiques respecte al joc Responsable.

4.- Ressaltar el Joc Responsable com a part integral de les seues operacions, establint regles cares a fi d'assegurar el compliment de la normativa aplicable i que els interessos dels jugadors i grups vulnerables siguen protegits.

5.- Fomentar investigacions i/o estudis a fi de contribuir a la comprensió per la societat de l'impacte social del joc, comunicant els seus resultats als grups d'interés.

6.- Proporcionar al públic informació precisa i adequada perquè puga fer una selecció raonable de les seues activitats de joc, promocionant actituds de Joc Reponsable.

7.- Facilitar formació i informació, en matèria de Joc Responsable, als empleats de SELAE i implementar programes per als Agents de Vendes.

8.- Informar els jugadors i Agents de Vendes pel que fa a Centres Especialitzats d'Ajuda o Associacions, en cas de joc excessiu.

9.- Millora contínua en els seus programes de Joc Responsable.