Perfil del contractant

01.
Contractes per tipus d'adjudicació

02.
Contractes menors

03.
Convenios y patrocinios:

04.
Prórrogas y modificaciones

05.
Adhesiones a Acuerdo Marco
(Sistema de contratación centralizada)

06.
Dades estadístiques de contractes
adjudicats per procediment.

El Perfil del Contractant del Consell d'Administració de la Societat Estatal Loteries i Apostes de l'Estat, S.M.E., S.A., així com de la Comissió de Contractació, com òrgans de contractació de la Societat, estan integrats en la Plataforma de Contractació del Sector Públic, igual que la resta dels òrgans de contractació del sector públic estatal, gestionant i difonent exclusivament a través d'aquesta Plataforma tots els anuncis de licitació de contractes, segons l'article 334.1) del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. El link d'accés a la Plataforma de Contractació del Sector Públic, s'adjunta a peu de pàgina.

A partir del mes de juliol de 2016 la Societat Estatal Loteries i Apostes de l'Estat, S.M.E., S.A. ("SELAE") té previst començar a utilitzar els serveis de licitació electrònica de la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

La utilització d'aquests serveis suposa:

  • La preparació i presentació d'ofertes de manera telemàtica pel licitador
  • La custòdia electrònica d'ofertes pel sistema
  • L'obertura i avaluació de la documentació a través de la plataforma

Amb aquesta iniciativa, SELAE vol assegurar la màxima transparència i seguretat en les seues licitacions, així com fomentar la competència en la contractació del sector públic.

Per aquest motiu, per a participar en les licitacions de SELAE, és IMPORTANT el següent:

  • Que es registren en la Plataforma de Contractació del Sector Públic emplenant tant les dades bàsiques com les dades addicionals; veure Guia d'Utilització de la Plataforma de Contractació del Sector Públic per a Empreses (Guia de l'Operador Econòmic);
  • Que qui actue com apoderat dispose d'un certificat electrònic reconegut per l'Administració General de l'Estat (@signatura);
  • Que verifiquen que compleixen amb els requisits tècnics necessaris especificats en la guia preparada a l’efecte.
  • Que utilitzen l'eina de presentació d'ofertes d'acord amb el que es preveu en la guia preparada a aquest efecte.

Per a més informació poden consultar la Guia dels Serveis de Licitació Electrònica per a Empreses, abans referida i que trobaran en la següent adreça: https://contrataciondelestado.es/wps/portal/guiasAyuda

(*) Relaciones parciales por códigos de zona de adjudicatarios del procedimiento de contratación de servicios de gestión de puntos de venta mixtos de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A.

*Se comunica a los licitadores que esta relación se actualizará en la medida en que se vayan adjudicando los restantes códigos de zona.