Primera regla del joc: +18 anys

 

SELAE informa de la prohibició de participar en el seus jocs als menors de 18 anys, tant en els punts de venda de la seva xarxa comercial mitjançant cartells informatius situats a la porta d'accés i a les finestretes d'atenció al públic, com als seus llocs web.

 

MITJANS DE PROTECCIÓ A MENORS
 

1.- SELAE no accepta de cap forma la inscripció de menors, i així s'informa a tots els nostres visitants en general, i als que no inicien el procés d'alta, en particular.

2.- Per garantir el compliment d'aquesta política, SELAE està totalment compromesa amb el control de la veracitat de les dades proporcionades pels participants online, mitjançant els mecanismes de verificació habilitats i exigits per la Llei 13/2011, del 27 de maig de regulació del joc.

3.- Per minimitzar el risc a un accés indegut per part de menors mitjançant el compte d'un adult, proporcionem als nostres usuaris registrats la   informació adequada per  garantir la confidencialitat de les claus. Recomanem com a bona pràctica de Joc Responsable, l'ús d'eines de control parental, tant en navegadors com a aplicacions específiques del mercat.

4.-No està permès l'ús d'opcions de desada automàtica de la clau d'accés que pogués permetre la connexió immediata i no verificada de menors d'edat amb comptes pertanyents a adults.


5.- SELAE conserva registre de tots els intents d'accés, ja es realitzin amb o sense èxit, per la seva auditoria posterior.